സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

DECOR_ZONE_2021_BSCI__SummaryAuditReport-1

DECOR ZONE 2021 BSCI സംഗ്രഹ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

DBID: 387425

Microsoft Word - its3500.doc

ITS മുഖേന SZHH01296261

EN581-1/-2 ബാർ സ്റ്റൂളിനുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്

2120154739

SGS മുഖേന AJHL1905001333FT

EN12520: ചെയറിനായുള്ള 2015 ടെസ്റ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്

094902

EFSH17060519 CG 01 യൂറോഫിൻസ്

ഔട്ട്ഡോർ ഫർണിച്ചറുകൾക്കായി 72 മണിക്കൂർ ഉപ്പ് സ്പ്രേ പരിശോധന